Keşfül Esrar ve Hetkül Estar 5 Cilt Takım Prestij

1.150,00 747,50

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilk defa neşredilen bu eser, hayatı hakkında fazla malumat bulunmayan VII. (XIII.) yüzyıl tabip, edip, müfessir ve fakihlerinden Ebü’l-Berekât Yûsuf b. Hilâl es-Safedî (ö. 696/1296) tarafından kaleme alınmış bir Kur’an tefsiridir. Eser asıl mesleği tabiplik olan, Süryanice ve İbranice gibi, önceki bazı kutsal kitapların dillerini bilen, tefsirde aklın önemini ve taklit karşıtlığını vurgulayan bir müellifin kaleminden çıkmış olması hasebiyle dikkat çekicidir. Yurt içi baskısı ve dağıtımı TDV Yayınlarınca yapılmakta olan eserin, yurt dışı baskısı ve dağıtımı Beyrut’ta İrşad Kitabevi tarafından yapılıyor.
Keşfü’l-esrâr, klasik dirayet tefsirlerinin bazı müşterek özelliklerini taşısa da miras âyetlerini ayrıntılı şemalarla izah etmesinde olduğu gibi müellifinin mesleğinin ve eğilimlerinin etkisiyle dönemi ve benzer literatür içinde kendine özgü bazı özelliklere de sahiptir. Eser âyetlerin tefsirine aklı ve nakli dinde iki temel delil olarak kabul etmek suretiyle yaklaşması, Tevrat ve İncil’in muharref olduklarını söylemekle birlikte onlardan iktibaslar yapması, başta nesih, müteşabih ve hurûf-ı mukattaa olmak üzere temel ulûmu’l-Kur’ân alanlarında müellifin kendine mahsus bir takım kabullerini ihtiva etmesi ve âyetlerin bu kabuller çerçevesinde yorumlanmasıyla temayüz etmektedir.
Eser İstanbul baskısıyla eş zamanlı olarak Beyrut’ta İrşad Kitabevi tarafından da basılmıştır.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2019-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 133
  • Barcode : 9786057580252
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Keşfül Esrar ve Hetkül Estar 5 Cilt Takım Prestij
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 2950
Dimension 130.00 x 240.00
Paper Type Ivory 70 Gr